Login
เผื่อไว้เป็นทางเลือก ถ้าพี่ๆท่านใดจะมาจังหวัดน่านในช่วงหนาวนี้  (อ่าน 1573 ครั้ง)

Phansiri

 • Dyna Super Glide
 • *
 • กระทู้: 327
 • ดูรายละเอียด
ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้มาเรียกร้องอะไร แค่อยากให้เป็นทางเลือกกับพี่ๆท่านใดที่จะได้มีโอกาสมาเที่ยวหรือที่จะต้องการจะทำบุญ บริจาคสิ่งของให้กับเด็กๆจังหวัดน่านในช่วงฤดูหนาวนี้
ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นประวัติโรงเรียนครับ
ประวัติโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน     เดิมสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตั้งอยู่บ้านห้วยเลาหมู่ที่  ๑    ตำบลชนแดน   อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน พิกัด PB ๗๕๒๕๖๒ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองแคว ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง     จังหวัดน่าน ประมาณ ๙๗ กิโลเมตรเดิมเป็นหมู่บ้านชายแดนที่อยู่ในเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์      ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร และอยู่ไกลคมนาคม เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๒๖  พลเรือนตำรวจทหารที่ ๓๒ น่าน      ได้สั่งการให้กองร้อย ๔ ตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ เดิม จัดกำลังพล ๑ หมวด  เข้ามาปฏิบัติภารกิจคุ้มครองหมู่บ้านห้วยเลา      พร้อมทั้งปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการจิตวิทยา และเสริมสร้างงานด้านมวลชนควบคู่กันไป ทางหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๕๒๒   เดิม ได้เล็งเห็นว่าเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านนี้            ขาดความรู้ด้านการศึกอาจเป็นเครื่องมือของฝ่ายตรงข้ามได้ จึงได้ปรึกษาหารือกับผู้นำหมู่บ้านและ   คณะกรรมการ
             การศึกษาในหมู่บ้าน จึงมีมติสร้างโรงเรียนชั่วคราวขึ้น ๑  หลัง     และราษฎรมีส่วนร่วมแรงร่วมงานสร้างเป็นอาคารไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าคา     เมื่อตุลาคม ๒๕๒๖ โดยให้ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่มีความรู้และคุณวุฒิทางครูทำการสอน     จำนวน ๒ นาย ทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้ทำหนังสือขอให้ทางราชการอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการ       โดยเสนอผ่านทางกองร้อย 4 ตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕  เดิม     เป็นผู้ประสานขออนุมัติตามสายงานที่เกี่ยวข้อง ต่อมาทางสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ        ได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาเอกเทศได้ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๑๔๐๔/๑๕๘๓๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๗ และได้รับการอนุมัติจากกรมตำรวจให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเลา ตามสำเนาบันทึกอนุมัติ ตร ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๘ ต่อมาทางกรมป่าไม้ได้อนุมัติให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ         ตามหนังสือกรมป่าไม้ที่ กษ ๐๗๐๕(๓)/๔๖๗๖   ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๘ บริเวณพิกัด PB ๗๕๒๕๖๒ (แปลงที่ ๓๑) เนื้อที่ ๖ ไร่ ๑ งาน ในเขตป่าสงวนฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน และเปิดทำการสอน เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๙     โดยทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ แต่งตั้งครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอน ดังนี้ ๑. จ่าสิบตำรวจ นิยม  เทพประสิทธิ์  เป็นครูใหญ่คนแรก ๒. สิบตำรวจเอก อุดม  กรรณิกา เป็นครูผู้ช่วย
        เมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๙ นายฉลอง  รอดบุญธรรม  ประธานชมรมลูกเสือรถไฟมักกะสัน กรุงเทพฯ พร้อมคณะ ได้มาติดต่อประสานกับ กองร้อย ๔ ตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕ เดิม  เพื่อจัดสร้างโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ทางกองร้อย ๔ ตำรวจตระเวนชายแดน เขต ๕    เดิม       จึงนำคณะเข้าตรวจสภาพที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเลาและทางชมรมเห็นชอบได้มอบเงิน จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับหมวดมวลชนสัมพันธ์ ๕๖๔ ไปจัดซื้ออุปกรณ์เตรียมไว้ ต่อมาในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๙     ประธานชมรมพร้อมคณะ   จำนวน ๒๒ คน ได้นำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างมาทำการก่อสร้างโรงเรียนโดยร่วมกับ หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ๕๒๒ หมวดตำรวจตระเวนชายแดน ๕๒๔  ครูตำรวจตระเวนชายแดน และราษฎรในหมู่บ้าน     จนแล้วเสร็จประมาณ ๘๕ เปอร์เซ็นต์ จึงเดินทางกลับ      มอบหมายให้ทางหมวดตำรวจตระเวนชายแดน ๕๒๒ และหมวดตำรวจตระเวนชายแดน ๕๒๔ ทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ รวมงบประมาณในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท       โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด และได้มอบหมายให้ทางราชการ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา       เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๒          คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับคณะราษฎรบ้านห้วยเลาได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๖ x ๑๑ เมตร หลังคามุงด้วยสังกะสีพื้นปูนซิเมนต์ ปี ๒๕๓๒  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการย่อยๆ      จากสำนักพระราชวัง จัดสร้างอาคารประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ขนาด ๔ x ๖ เมตร ลักษณะพื้นปูนซิเมนต์    หลังคามุงด้วยกระเบื้อง และในปีเดียวกันได้รับเงินสนับสนุนจาก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒๕ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน    ดำเนินการก่อสร้าง     ต่อเติมให้มีขนาดยาวขึ้นกว่าเดิมโดยมีขนาด ๔ x ๑๕  เมตร
          นอกจากทำการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๗ โครงการ คือ
๑.โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
                               ๒.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
                               ๓.โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
                               ๔.โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ
                              ๕.โครงการส่งเสริมสหกรณ์
                              ๖.โครงการฝึกอาชีพ
                              ๗.โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๖ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคน่านจำนวน ๑๗  คน   นำโดยอาจารย์    จำเนียร  สารใจ     ได้มาก่อสร้างอาคารร้านค้าสหกรณ์ ขนาด ๓.๓๐ x ๖ เมตร    หลังคามุงด้วยสังกะสี พื้นปูด้วย  ปูนซิเมนต์  ฝาไม้ จำนวน ๑ หลัง เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๗โครงการ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๗  คณะชมรมลูกเสือรถไฟมักกะสันได้มาจัดสร้างอาคารขึ้นอีก จำนวน ๑ หลัง ขนาด ๘ x ๑๘ หลังมุงด้วยกระเบื้อง ฝาคอนกรีตบล็อก โครงเหล็ก พื้นไม้ ขนาด ๔ ห้องเรียน โดยได้ดำเนินการก่อสร้างร่วมกับคณะครูและราษฎรบ้านห้วยเลาเป็นช่วงๆ     สร้างเสร็จ เมื่อพฤศจิกายน ๒๕๓๗ ทำการรับมอบให้แก่ทางราชการ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒ โดยมี พลตำรวจตรีสมศักดิ์  บุปผาสุวรรณ ผู้บังคับการ กองบังคับการตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘   ได้มีคณะศูนย์จักรกลประมงเขตพิจิตร นำโดย นายดำริ  ลอยหา พร้อมคณะรวม ๓  คน ได้มาขุดบ่อเลี้ยงปลาให้แก่ทางโรงเรียน ขนาด ๑๙ x ๔๕x ๒เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๓๘
          ปี ๒๕๓๙     โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพิ่มเติมอีก ๑ โครงการ คือ      โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร รวมดำเนินการทั้งสิ้น ๘ โครงการเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐      คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓๙ คน   ได้ก่อสร้างอาคารพยาบาล ขนาด ๔ x ๖ เมตร หลังคามุงด้วยกระเบื้อง พื้นปูซิเมนต์ ฝาไม้  จำนวน ๑ หลังเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๔๑    คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล ขนาด ๕x ๑๒ เมตร  โดยใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๑๐๖,๓๐๘ บาท  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้และทอดพระเนตรงานโครงการทั้ง ๘ โครงการ (ครั้งที่ ๓)         เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒     ได้ประกาศรับโอนสถานศึกษาจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้ทำพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่   ๕   เมษายน ๒๕๕๓
          ปัจจุบันโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๘ คน(ยาวไปขออภัยครับ)
สิ่งที่ทางโรงเรียนต้องการ
1. คอมพิวเตอร์เก่าๆ(สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานได้)
2. สีทารั้วโรงเรียน(สีม่วงและสีขาว)
3. หนังสือหรือนิตยสารต่างๆ
4. ผ้าห่ม เสื้อผ้า
5. เครื่องครัว เช่น ถาดอาหาร ถ้วย ช้อน กะทะ หม้อ
6. อื่นๆตามศรัทธาครัับ
ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจ ทิ้งเบอร์ไว้หรือติดต่อผมได้เลยครับ 080-7926229 ครูหมีครับ
ขอบคุณHD Playground ครับ* รูป11.JPG (160.7 KB, 600x450 - ดู 489 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 18, 2014, 05:43:53 PM โดย Phansiri »

Phansiri

 • Dyna Super Glide
 • *
 • กระทู้: 327
 • ดูรายละเอียด
Re: เผื่อไว้เป็นทางเลือก ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2014, 02:34:14 PM »
 :grin:


* 1.jpg (159.27 KB, 600x450 - ดู 482 ครั้ง.)

Phansiri

 • Dyna Super Glide
 • *
 • กระทู้: 327
 • ดูรายละเอียด
Re: เผื่อไว้เป็นทางเลือก ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2014, 02:40:28 PM »
วิทยาลัยการอาชีพปัวจังหวัดน่าน มาปรับปรุงสนามของโรงเรียนครับ


* 3.jpg (116.77 KB, 600x450 - ดู 483 ครั้ง.)

Phansiri

 • Dyna Super Glide
 • *
 • กระทู้: 327
 • ดูรายละเอียด
Re: เผื่อไว้เป็นทางเลือก ถ้าพี่ๆท่านใดจะมาจังหวัดน่านในช่วงหนาวนี้
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2014, 01:51:44 PM »
นานๆทีได้ขับไปโรงเรียนครับ


* 1.JPG (123.13 KB, 650x488 - ดู 383 ครั้ง.)

 

Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033